n n n n n n

Zklamání a naděje

Tiskové prohlášení Hnutí za přímou demokracii k výročí 17. listopadu a na podporu připravovaných demonstrací.

Více jak dvacet let po tzv. Sametové revoluci se  velká většina občanů cítí zklamána  současným vývojem a stavem demokracie v naší zemi.  V důsledku rozsáhlé korupce, vládních skandálů, svévole vládní koalice a postupně se zhoršující ekonomické situace, ztratili mnozí z nich víru v možnost změny k lepšímu.  Někteří se dokonce začínají    sdružovat ve skupinách s autoritářským programem a vytvářejí tak  živnou půdu, z níž hrozí vyrůst nějaká nová forma fašismu.  Pasivita a pesimismus ohledně možností nápravy poměrů v naší zemi, převažující u velkého množství ostatních, je předpokladem pro to, aby se toto nebezpečí stalo skutečností.  Na pozadí většiny bezradných a beznaději propadlých lidí se mohou k moci dostat malé aktivní skupinky s pravicově totalitním programem.   

Tohle jsme v listopadu 1989 opravdu nečekali.

Hnutí za přímou demokracii varuje před tímto nebezpečím a k jeho odvrácení podporuje všechny formy občanského protestu, které směřují k prohloubení demokracie a k zachování hodnot humanity a všelidské solidarity.

Hnutí za přímou demokracii viní tuto vládu a strany současné koalice  z rozhodujícího podílu na vzniku a prohlubování této politické a morální krize naší země.

Sérií skandálů, ale především přijímáním reforem, které nejsou ku prospěchu občanů této země, ztratili právo vládnout.

Je jen jedna cesta z této celospolečenské krize: demise vlády!

Vyzýváme všechny občany, aby se spojili k prosazení tohoto požadavku dříve, než bude pozdě a než zase ztratíme tak krátce nabytou svobodu.  Jestliže bylo možné donutit mohutným protestním hnutím občanů k rezignaci monopolně vládnoucí komunistickou stranu, o to spíše musí hlas občanů vyslyšet politické strany, které se samy prohlašují za demokratické.

Ale demise vlády není řešením našich problémů. To je jen nutný předpoklad k jejich řešení.

Cílem občanských protestů, na jejichž počátku právě stojíme, musí být změna systému zastupitelské demokracie, který nám přinesl tolik zklamání.   Stále větší počet občanských iniciativ se  s námi proto shoduje v tom, že řešením je přímá demokracie.     

Po demisi vlády musí být  přijaty zákony zásadním způsobem měnící náš politický systém.  To by mělo být úkolem vlády přechodné, úřednické.

Jako nutné  se ukazuje celkové omezení moci politických stran a politiků a posílení rozhodovacích pravomocí občanů.

Jako zásadní opatření vidíme přijetí ústavního zákona o obecném referendu, a to v té podobě, v níž by tento výsostně demokratický nástroj mohl být použit k účinné kontrole politiků a politických stran občany samotnými.

Podrobný návrh viz zde:  http://www.hzpd.cz/podporte-svoje-prava/

Politický systém musí být reformován a změněn tak, aby občanům umožňoval odvolatelnost politiků, a to kdykoliv   si to budou občané přát.


Pro zachování demokratické podstaty našeho státu, spočívající na   rovnosti všech občanů,  je nutné změnit zákon o politických stranách tak, aby zakazoval jejich financování právnickými subjekty a omezoval příspěvky subjektů fyzických.  

Dalším podstatným zákonným opatřením musí být zavedení povinnosti politických stran vést transparentní, tj. veřejně přístupné a kontrolovatelné účetnictví.   

Nově formulovaná ústava, zakotvující výše zmíněné nástroje přímé demokracie, musí pak být předložena občanům ke schválení v celostátním hlasování. 

Po jejím schválení a přijetí výše uvedených   změn zákonů, má pak teprve smysl pořádat nové volby. Avšak to již budou volby v systému, který bude takový, jakým si je občané samotní budou přát  a jak jej postupně budou, na základě narůstajících  zkušeností, sami utvářet, včetně přijímání či změny mnoha dalších  zákonů a pravidel fungování našeho společného státu.

Výše uvedené nástroje přímé demokracie zásadně prohlubují demokratický charakter naší země a převádějí rozhodující moc  do rukou jejích občanů.  Tím nám všem společně dávají naději na pozitivní obrat v dosavadním směřování tohoto státu, v němž již konečně budou zájmy veřejnosti, nás občanů, těmi rozhodujícími.

Současná krize je z velké části způsobena tím, že stát byl „zprivatizován“ vlivnými mocenskými skupinami a je využíván v jejich, nikoliv v náš prospěch.

Je nutné vzít si moc, která náleží nám, občanům, a je nám dosud upírána a využívat stát již konečně ve prospěch celé veřejnosti.

Naše zklamáni pramení z toho, že jsme věřili, že někdo bude spravovat naše společné záležitosti lépe než my sami.  Naše naděje pramení z tohoto zklamání, které    se nyní stává prohlédnutím: nejlepšími správci našich životů jsme my sami společně!

 Milan Valach

mluvčí Hnutí za přímou demokracii

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris